501 54 94 01ul. Piotrkowska 270
piętro 13

90-361 Łódź
Kancelaria Adwokacka Jerzy Trzeciak Łódź

Usługi kancelarii adwokackiej
dla klientów indywidualnych (osób fizycznych)

Prawo cywilne: rozwiń

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym szkody powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych,
 • sprawy dotyczące współwłasności,
 • sprawy o odszkodowanie w wyniku błędów w sztuce lekarskiej oraz zaniedbań w placówkach służby zdrowia,
 • sprawy o odszkodowania wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sprawy ubezpieczeniowe,
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o zasiedzenie i zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • sprawy związane z mieszkaniami spółdzielczymi, doradztwo prawne dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • sprawy o eksmisję z lokali,
 • sprawy konsumenckie,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy dotyczące darowizn,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z developerami,
 • poradnictwo w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana )

Prawo rodzinne: rozwiń

sprawy o:

 • rozwód, separacje i unieważnienie małżeństwa,
 • alimenty,
 • podział majątku byłych małżonków,
 • zniesienie współwłasności w konkubinacie,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • kontakty między rodzicami a dziećmi ( dziadkami i wnukami),
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • opiekę i kuratelę,
 • władzę rodzicielskiej

oraz

 • przygotowywanie małżeńskich umów majątkowych

Prawo spadkowe: rozwiń

Sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku (podział majątku spadkowego),
 • zachowek,
 • obalenie testamentu,
 • badanie ważności testamentu

Prawo pracy: rozwiń

 • reprezentowanie w pracodawców i pracowników  w sprawach sądowych o:
  - o przywrócenie do pracy,
  - o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  - mobbing
 • opiniowanie umów o pracę,
 • sporządzenie wymaganych przepisami prawa regulaminów np.: regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowanie i negocjowanie umów o pracę i kontraktów

Prawo administracyjne: rozwiń

 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych,
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi,
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przez WSA oraz NSA

Postępowanie egzekucyjne: rozwiń

 • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne,
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym – obrona przed nieuzasadnioną egzekucją

Usługi dla podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w ramach stałej lub doraźnej współpracy. Proponuje kompleksową obsługę opartą na doradztwie prawnym w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, reprezentowanie firmy przed sądami i innymi instytucjami, opinie prawne, stałe dyżury w firmie, a także bieżące konsultacje w zakresie:

Prawa gospodarczego: rozwiń

 • sporządzania umów spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, pomoc w zakładaniu firmy oraz doborze najwłaściwszej formy prowadzonej działalności gospodarczej
 • przekształcenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • obsługi spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • prowadzenia spraw sądowych, związanych z działalnością gospodarczą,
 • windykacji należności od kontrahentów i postępowanie egzekucyjne,
 • sporządzania i opiniowania umów związanych z działalnością gospodarczą,
 • zabezpieczania wykonania umów,
 • przygotowywania aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminów, instrukcji, projektów  uchwał,
 • obsługi organów spółek i spółdzielni – w tym posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników,
 • prowadzenia spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz
 • spraw pracowniczych
Strony Łódź